Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

NA ČEM PRACUJEME


Středa 17. května 2017

Dnes jsem jednala na Magistrátu města  Karlovy Vary:

o průběhu opravy vstupních vrat na radnici. V minulosti byla barva dveří odstraněna opálením a tak se nezachovaly vrstvy, které by umožnily volbu původní barvy. Kvůli tomu proběhne jednání se zástupci památkové péče, aby se rozhodlo o přesné podobě restaurovaných dveří do radnice.

Dále proběhla konzultace na odboru územního plánování o novém Územním plánu města. V této chvíli se projednávají připomínky na dotčených institucích.

 Proběhlo stanovení dalšího postupu pro územní studii, která umožní revitalizaci centra města a na kterou je vyhlášena dotační výzva o kterou má město Bečov nad Teplou zájem.

Žádost o uzavření náměstí v době konání Bečovských slavností byla předána na odbor dopravy na Magistrátu města Karlovy Vary.

Vyřizujeme přijatá usnesení zastupitelstva, podpisy smluv, objednávky atp.

Jednání o nových parkovacích automatech a systému, kterým by měli zajištěno parkování lidé bydlící v centru města.

Připravuji návrhy usnesení na další zastupitelstvo - předpokládaný termín 12. června 2017 a pracovní jednání se zastupiteli 5. června 2017. Olga Haláková

 

 

 

 


17. 5. 2017

Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les


Na poslední zastupitelstvo města Bečov nad Teplou, svolaném kvůli projednání kontokorentu pro Městskou společnost Bečov, s.r.o.proběhla diskuse o Nadaci G. A. S L, kterou město Bečov nad Teplou spoluzakládalo v roce 1997. DÍKY ROZVÍŘENÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ A DOMNĚNEK O VÝVOJI UDÁLOSTÍ V KRÁSNÉM JEZU, V SOUVISLOSTI S POZEMKEM VE VLASTNICTVÍ NADACE DOCHÁZELO V POSLEDNÍM ČASE K NEDOROZUMĚNÍM. Po získání všech potřebných informací a následném jednání správní rady Nadace dne 12. května 2017 bylo potvrzeno, že uvedený pozemek p.p.č. 519 v k.ú.Krásný Jezu nebude prodáván a bude převeden městu Bečov nad Teplou. Předcházející usnesení správní rady odsouhlasilo vyjmutí uvedeného pozemku ze základního jmení Nadace, to však nebylo zrealizováno a tedy ani ZÁMĚR PŮVODNĚ AVIZOVANÉHO PRODEJE NEMOHL BÝT ZVEŘEJNĚN. Příští zasedání správní rady se bude konat v červnu 2017 a bude projednána další podoba existence Nadace a vše s tím spojeno. Novým předsedou Nadace G.S.L. je potvrzen starosta Horního Slavkova, místopředsedkyní starostka Bečova nad Tepou. Olga Haláková (olga.halakova@becov.cz, mobil 724 180 137)

 

 


14. 5. 2017

Klání mezi obcemi


Srdečně vás všechny zveme na 1. sportovně společenské klání mezi obcemi- členy Svazku obcí Slavkovký les. Více viz www.becov.cz složka SPORT. OH


4. 5. 2017

informace o Bečovských slavnostech


28. 4. 2017

JEDNÁNÍ


V posledních dnech probíhají závažná jednání, o variantách těžby z odkaliště v Horním Slavkově, kde možnosti dopravy vytěženého materiálu zasahují do katastrálního území Krásného Jezu. Požadavek města je, abychom byli dotčeným orgánem a aby byly zapracovány zpracované připomínky za město Bečov nad Teplou, vzhledem k životnímu prostředí. Zahájení hornické činnosti se plánuje od roku 2020 a to na dobu 12-13 let. Převážná část dopravních možností se týká kamiónové dopravy a dále možnosti využití železniční dopravy, kam by kamiony dopravily odtěžený materiál anebo použití dopravních pásů a snížení automobilové dopravy. Varianta dopravy přes Krásný Jez je pro město Bečov nad Teplou naprosto nemyslitelná a toto stanovisko budeme nadále prosazovat na následujících jednáních. Olga Haláková


14. 3. 2017

Na čem pracujeme


Na čem pracujeme v březnu 2017

- převzali jsme dokončené zaměření celého objektu základní školy a připravujeme zadání stavební projektové dokumentace na zevní plášť - výměna oken, fasáda, vstupní dveře atp. až po stavební povolení. To je úkol pro letošní rok a pokud bude naplněn, tak bychom v příštím roce začali s realizací.

- příprava projektové dokumentace náměstí - předpokládaný termín realizace konec roku 2016 - začátek roku 2017

- zpracovala jsem žádostí o dotace na obnovu Božích muk v Tepelské a následně máme příslib finanční podpory ve výši 72.000,-Kč - realizace bude probíha na jaře a v létě 2017

- v dubnu budeme odstraňovat nátěr na schodech v radnici, kterým jsou zakryty žulové schody

- připravujeme odkrytí nosných trámů radnice směrem do Kostelní ulice z důvodu předpokládaného narušení trámů hnilobou a dále provedeme nátěr ostatních trámů na střeše radnice a očištění šindelové střechy od mechů a konzervaci.

 

- probíhá 2. stupeň vyřizování dotace - příslib 400.000,-Kč z které opravíme vstupní vrata radnice, vstupní dveře ZUŠ J. L. a přispějeme na opravu vitrážového okna v kostele sv. Jiří a částečnou výměnu oken na Motomuzeu

- zpracováváme žádost o dotaci na další části studie cyklostezka

- probíhají korektury Bečovského zpravodaje

- objednáváme koše na odpad s nástavbou pro sáčky na psí exkrementy - nástavby namontujeme na stávající koše v Nové ul. u nádraží na náměstí a nové koše budou instalovány ve Vodné, Krásném Jezu a ulici Školní. Postupně takto vybavíme každou ulici ve městě.

- probíhá příprava programu Bečovských slavností a následně bude zpracována žádost o dotaci z "Cíl 3"

- probíhá příprava velikonočního setkání ve spolupráci se základní školou a městem Thalheim

- připravujeme Památky dokořán a Bečovské kvítí

- Ohrazujeme se vůči záměru dopravního zatížení v Krásném Jezu a variantní trase dopravy materiálu z odkaliště v Horním Slavkově

- Připravujeme realizaci chodníků v Nádražní ulici ve spolupráci s Městskou společností Bečov, s.r.o.

 


10. 3. 2017

Tibet


TibetTibet


10. 3. 2017

Pracovní jednání o škole


Pracovní jednání o škole

Ve středu 18.  ledna 2017 proběhla pracovní schůzka starostky města O. Haláková a ředitelky ZŠ a MŠ BNT Mgr. J. Rudolfové. Programem jednání byl připravený rozpočet města na rok 2017 a úhrada provozních nákladů školy, příspěvek ke mzdám učitelů, vybavení jídelny a připravované záměry stavební obnovy objektu školy. Dále jsme prodiskutovaly informace o organizaci školního roku a stavu učitelského sboru, provozní záležitosti i závěry dotazníkového šetření, které mělo za cíl zvýšit komunikaci mezi školou a rodiči. Tyto schůzky starostky a ředitelky se konají minimálně 3x měsíčně a osobně je považuji za velmi užitečné. Případné podněty na téma základní škola ve městě je možné zaslat jak přímo na školu, tak i na starostku města, zastupující zřizovatele této instituce - olga.halakova@becov.cz anebo info@becov.cz.


18. 1. 2017

společenská rubrika


12. ledna 2017

Gratulujeme panu Šafářovi k významnému životnímu jubileu a přejeme mu hodně zdraví, spokojenosti a pohody.

90 letMK

domaŠ

30. prosince 2016

Výbor  pro občanské záležitosti zastupitelstva města Bečov nad Teplou si na slavnostním setkání na konci roku 2016 připomenul narozeniny paní Milady Šaškové a paní Borákové. Foto OH

narozeniny

gratulaceJD

Oslavenkyně, paní Boráková a M. Šašková                M. Šašková a kronikářka města J. Dyedeková


1. 1. 2017

leden 2017


1. ledna 2017 v Bečově nad Teplou

1. leden 2017začátek

Nejstarší občanka města paní Anna Cahajlová se jako každý rok odhodlala dojít na Homolku. Do Chodova jsme dojely autem, ale na Homolku došla obdivuhodně svižně, za rozhovoru a vzpomínání o uplynulých letech. Poté všem přítomným popřála šťastný nový rok.

diplompod Homlkou

Anna Cahajlová se zástupcem organizátorů 35. Novoročního výstupu k Homolce Ing. V. Šindelářem (vlevo) a (vpravo) s paní Marií Kávovou, předsedkyní Spolku postižených civilizačními chorobami.

 

5. ledna 2017 v Bečově nad Teplou

přeadnicí

náměstí

námnámě

7.1.2017

Ve městě se koná Tříkrálová sbírka. Laskaví, milí a obětaví koledníci, děkujeme vám!

kostelkostel

16. ledna 2017

Finanční výbor zasedal nad návrhem rozpočtu města na rok 2017, který byl zpracován na základě predikce Ministerstva financí ČR a výsledného hospodaření za rok 2016, s ohledem na uzavřené smlouvy a plány obnovy majetku a rozvoje města. Po projednání bude návrh rozpočtu vyvěšen v tomto týdnu na úřední desku. OH

 

17. ledna 2017

Soutěž o cenu za nejlepší přípravu a realizaci programu regenerace MPR a MPZ za rok 2016, kterou každoročně vypisuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska a Národní památkový ústav Ministerstvo kultury ČR. Celostátní soutěži předchází krajská kola.

Dnes jsem se zúčastnila hodnotitelské komise o titul Historické město. Do soutěže se přihlásila do krajského kola 2 města, Karlovy Vary a Teplá. Členy komise jsou zástupce NPÚ Loket - Mgr. R. Riegerová, Jindřiška Ratajová,  krajský garant Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska - O.Haláková, zástupce Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Mgr. Milan Míčo. V každém případě to byl užitečně prožitý den.  Měla jsem možnost vyslechnout vyprávění zástupců obou měst, o úsilí obnovy historického dědictví, kulturních památek, infrastruktury měst, spolkovém životě a plánech, potřebách i překážkách, s kterými se potýkají jak samospráva měst, tak i příslušné odbory a úředníci. Karlovy Vary se předvedly v krásném zimním dnu v plné kráse a určitě mají být na co pyšné. Procházeli jsme místy, na kterých se uskutečnily v posledních letech velmi zdařilé obnovy krásných budov, prodiskutovali jsme méně zdařilé dobové zásahy a vyslechli záměry města na nejbližší období. Poté jsme se přesunuli do města Teplá, do nově zrekonstruované budovy Městského úřadu, prohlédli jsme si postupující obnovu fasády kostela na náměstí a klášter Teplá. Probrali jsme podmínky života na věnkově a správu města s 23 osadami, města s velkým správním obvodem a přirozeně s tím souvisejícími problémy. Domnívám se, že největším pokladem pro města jsou ti, kteří s velkým nadšením a úsilím realizují každodenní prací vše, co vede k zachování hodnot z minulých staletí, která obdivují lidé zde žijící i návštěvníci. Jsem ráda, že jsem je potkala a vážím si jejich práce. Fota O. HalákováMMKVsocha

komiseteplá

 

 

 

 


1. 1. 2017

Stránka