Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŠKOLNÍ

LOGO

 

          

Stránka

rozpočet 2018


Připravujeme podklady pro rozpočet 2018

V letošním roce připravujeme projektové dokumentace, abychom mohli realizovat v roce 2018.

Nádražní ulice - letos proběhně realizace opravy vlastníkem cesty, Karlovarským krajem respektive Krajskou správou a údržbou silnic. Poslední dohoda mezi městem a KSUSK je ta, že tato ulice, která je v Městské památkové zóně bude projektována v roce 2018 ve spolupráci s městem a pravděpodobně včetně náměstí. Obě ulice si vyžadují revize infrastruktury - kanalizace, elektřina, dešťová kanalizace atp. a tedy projektovou dokumentaci na stavební povolení.

 

Základní škola a mateřská škola

vzhledem ke skutečnosti, že objekt leží v MPZ, CHKO, krajinné památkové zóně atp. bude projednávání PD komlikované. Dnes budeme schvalovat výzvu k nabídce na zpracování PD a začátkem roku by měly být podklady zpracovány a příprava k realizaci dokončena.


11. 9. 2017

SRPEN - ZÁŘÍ


Prázdniny jsou za námi a přiblížil se podzim.  Akce, které jsme naplánovali ve městě na začátku roku se realizují. Některé záměry a jejich uskutečnění je vidět. Práce, která je za tím, probíhá na Městském úřadě formou přípravy a splnění všech nutných předpisů a požadavků včetně finančního zajištění. V posledních čtyřech měsících letošního roku dokončíme opravu střechy radnice, vstupních dveří do ZUŠ, opravu komunikací, vymalujeme radnici, dotáhneme realizaci - povodňový plán, varovný a informační systém, dopravní automobil, navážeme na projekty v sociální oblasti atd. A už se připravuje rozpočet na rok 2018, kde budou mimo jiné zapracovány požadavky občanů, většinou pro oblast infrastruktury. Největší starost s nutnými výdaji nám činí základní škola. Abychom zachovali tuto instituci, musíme se smířit s velkými finančními závazky v rámci rozpočtu města. Proto město musí hledat nové finanční zdroje pro navýšení rozpočtu a jedním z nich je rozšíření placených parkovišť, která nám přinesou finance a zároveň usnadní život v centru města, kde trvale žijí bečovští obyvatelé. Bečov nad Teplou má velký potenciál, má na čem stavět, záleží na tom, zda to jeho obyvatelé využijí a ocení.


2. 9. 2017

Na čem pracujeme


Dokončujeme:

vyúčtování Bečovských slavností

projekt nového digitálního plánu, veřejného rozhlasu a varovného systému

restaurování vstupních dveří ZUŠ

S Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje probíhá jednání o  dokončení opravy Nádražní ulice

připravujeme divadelní představení Romeo a Julie - 8.8.2017 na zahradě u fary od 21. hodiny

vydání aktualizované Panoramatické mapy města Bečov nad Teplou

byly nám předány nové letecké snímky všech částí města

vyvěšení výzvy ke zpracování projektové dokumentace na objekt základní školy

kompletujeme podklady pro kroniku

 

 

 

 

 

 


3. 8. 2017

Dotace nejen pro obce


 

Státní fond životního prostředí ČR nabízí možnost stáhnout a vytisknout si letáky a jiné tiskoviny k programům Operační program Životní prostředí, Nová zelená úsporám, Dešťovka a dále k dotacím a půjčkám pro obce.

Zipové soubory obsahují obyčejný pdf soubory pro tisk v kanceláři a pdf soubory s ořezovými značkami.

Dešťovka (zip): všeobecný leták ve formátu DL a  plakát A4 pro obce

Nová zelená úsporám (zip): leták ve formátu A5 a plakát A4 pro obce

Operační program Životní prostředí (zip): leták A4 Průvodce dotacemi a letáky A4 pro jednotlivé priority programu

Státní fond životného prostředí ČR (zip) : leták A4 Dotace (nejen) pro malé obce a  leták A4 Zvýhodněné půjčky SFŽP ČR

 

https://www.sfzp.cz/sekce/888/tiskoviny-nejen-pro-obce/


29. 5. 2017

NA ČEM PRACUJEME


Středa 17. května 2017

Dnes jsem jednala na Magistrátu města  Karlovy Vary:

o průběhu opravy vstupních vrat na radnici. V minulosti byla barva dveří odstraněna opálením a tak se nezachovaly vrstvy, které by umožnily volbu původní barvy. Kvůli tomu proběhne jednání se zástupci památkové péče, aby se rozhodlo o přesné podobě restaurovaných dveří do radnice.

Dále proběhla konzultace na odboru územního plánování o novém Územním plánu města. V této chvíli se projednávají připomínky na dotčených institucích.

 Proběhlo stanovení dalšího postupu pro územní studii, která umožní revitalizaci centra města a na kterou je vyhlášena dotační výzva o kterou má město Bečov nad Teplou zájem.

Žádost o uzavření náměstí v době konání Bečovských slavností byla předána na odbor dopravy na Magistrátu města Karlovy Vary.

Vyřizujeme přijatá usnesení zastupitelstva, podpisy smluv, objednávky atp.

Jednání o nových parkovacích automatech a systému, kterým by měli zajištěno parkování lidé bydlící v centru města.

Připravuji návrhy usnesení na další zastupitelstvo - předpokládaný termín 12. června 2017 a pracovní jednání se zastupiteli 5. června 2017. Olga Haláková

 

 

 

 


17. 5. 2017

Nadace Georgia Agricoly Slavkovský les


Na poslední zastupitelstvo města Bečov nad Teplou, svolaném kvůli projednání kontokorentu pro Městskou společnost Bečov, s.r.o.proběhla diskuse o Nadaci G. A. S L, kterou město Bečov nad Teplou spoluzakládalo v roce 1997. DÍKY ROZVÍŘENÍ NEPŘESNÝCH ÚDAJŮ A DOMNĚNEK O VÝVOJI UDÁLOSTÍ V KRÁSNÉM JEZU, V SOUVISLOSTI S POZEMKEM VE VLASTNICTVÍ NADACE DOCHÁZELO V POSLEDNÍM ČASE K NEDOROZUMĚNÍM. Po získání všech potřebných informací a následném jednání správní rady Nadace dne 12. května 2017 bylo potvrzeno, že uvedený pozemek p.p.č. 519 v k.ú.Krásný Jezu nebude prodáván a bude převeden městu Bečov nad Teplou. Předcházející usnesení správní rady odsouhlasilo vyjmutí uvedeného pozemku ze základního jmení Nadace, to však nebylo zrealizováno a tedy ani ZÁMĚR PŮVODNĚ AVIZOVANÉHO PRODEJE NEMOHL BÝT ZVEŘEJNĚN. Příští zasedání správní rady se bude konat v červnu 2017 a bude projednána další podoba existence Nadace a vše s tím spojeno. Novým předsedou Nadace G.S.L. je potvrzen starosta Horního Slavkova, místopředsedkyní starostka Bečova nad Tepou. Olga Haláková (olga.halakova@becov.cz, mobil 724 180 137)

 

 


14. 5. 2017

Klání mezi obcemi


Srdečně vás všechny zveme na 1. sportovně společenské klání mezi obcemi- členy Svazku obcí Slavkovký les. Více viz www.becov.cz složka SPORT. OH


4. 5. 2017

informace o Bečovských slavnostech


28. 4. 2017

JEDNÁNÍ


V posledních dnech probíhají závažná jednání, o variantách těžby z odkaliště v Horním Slavkově, kde možnosti dopravy vytěženého materiálu zasahují do katastrálního území Krásného Jezu. Požadavek města je, abychom byli dotčeným orgánem a aby byly zapracovány zpracované připomínky za město Bečov nad Teplou, vzhledem k životnímu prostředí. Zahájení hornické činnosti se plánuje od roku 2020 a to na dobu 12-13 let. Převážná část dopravních možností se týká kamiónové dopravy a dále možnosti využití železniční dopravy, kam by kamiony dopravily odtěžený materiál anebo použití dopravních pásů a snížení automobilové dopravy. Varianta dopravy přes Krásný Jez je pro město Bečov nad Teplou naprosto nemyslitelná a toto stanovisko budeme nadále prosazovat na následujících jednáních. Olga Haláková


14. 3. 2017

Na čem pracujeme


Na čem pracujeme v březnu 2017

- převzali jsme dokončené zaměření celého objektu základní školy a připravujeme zadání stavební projektové dokumentace na zevní plášť - výměna oken, fasáda, vstupní dveře atp. až po stavební povolení. To je úkol pro letošní rok a pokud bude naplněn, tak bychom v příštím roce začali s realizací.

- příprava projektové dokumentace náměstí - předpokládaný termín realizace konec roku 2016 - začátek roku 2017

- zpracovala jsem žádostí o dotace na obnovu Božích muk v Tepelské a následně máme příslib finanční podpory ve výši 72.000,-Kč - realizace bude probíha na jaře a v létě 2017

- v dubnu budeme odstraňovat nátěr na schodech v radnici, kterým jsou zakryty žulové schody

- připravujeme odkrytí nosných trámů radnice směrem do Kostelní ulice z důvodu předpokládaného narušení trámů hnilobou a dále provedeme nátěr ostatních trámů na střeše radnice a očištění šindelové střechy od mechů a konzervaci.

 

- probíhá 2. stupeň vyřizování dotace - příslib 400.000,-Kč z které opravíme vstupní vrata radnice, vstupní dveře ZUŠ J. L. a přispějeme na opravu vitrážového okna v kostele sv. Jiří a částečnou výměnu oken na Motomuzeu

- zpracováváme žádost o dotaci na další části studie cyklostezka

- probíhají korektury Bečovského zpravodaje

- objednáváme koše na odpad s nástavbou pro sáčky na psí exkrementy - nástavby namontujeme na stávající koše v Nové ul. u nádraží na náměstí a nové koše budou instalovány ve Vodné, Krásném Jezu a ulici Školní. Postupně takto vybavíme každou ulici ve městě.

- probíhá příprava programu Bečovských slavností a následně bude zpracována žádost o dotaci z "Cíl 3"

- probíhá příprava velikonočního setkání ve spolupráci se základní školou a městem Thalheim

- připravujeme Památky dokořán a Bečovské kvítí

- Ohrazujeme se vůči záměru dopravního zatížení v Krásném Jezu a variantní trase dopravy materiálu z odkaliště v Horním Slavkově

- Připravujeme realizaci chodníků v Nádražní ulici ve spolupráci s Městskou společností Bečov, s.r.o.

 


10. 3. 2017

Stránka