Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
115
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Přístavba klubovny (šatny), stavební úpravy střechy

  10.5.2021 01:02

  Jedná se o přístavbu klubovny (šatny) o rozměru 3,66 x 6,5m navazující na stávající objekt ve sportovním areálu. Stavební úprava střechy obsahuje změnu konstrukce střechy (snížení) - viz PD; zejména výměnu střešní krytiny na budově parc.č.st. 211 v k.ú. Libež o rozměrech 26 x 7m. Součástí zakázky je také vrchní omítka (fasáda) na přístavbě klubovny (šatny) i na stávající budově parc.č.st. 211 o rozměrech 26 x 7m.

 • ZŠ a MŠ Hodslavice – dodávky IT vybavení a zasíťování učebny

  09.5.2021 23:10

  Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují zajištění dodávky IT vybavení spolu se zajištěním konektivity. Předmět této smlouvy bude prováděn dle pravidel v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program pod názvem projektu Vybudování multimediální učebny a kabinetu v ZŠ a MŠ Hodslavice a reg. číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013100.

 • Evidence smlouvy o realizac překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2021/00106

  09.5.2021 18:54

 • Evidence smlouvy o dílo "Oprava oplocení a sedacích lavic u víceúčelového hřiště v Dolních Domaslavicích

  09.5.2021 18:36

 • Rekonstrukce areálu za kulturním domem v obci Nový Přerov

  07.5.2021 21:50

  Předmětem veřejné zakázky rekonstrukce celého areálu za kulturním domem, který již neodpovídá soudobým požadavkům na kulturní centrum obce. Veškeré drobné objekty s výjimkou sklepa budou vybourány a nahrazeny novými v podobných prostorových parametrech. Jedná se zejména o kryté pódium, taneční plochu, sociální zařízení, zázemí hostince, sklady, apod. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

 • Dodávka 5 osého obráběcího centra pro společnost RAPTORKOV s.r.o.

  07.5.2021 20:46

  Předmětem výběrového řízení je zakázka na dodávku na místo plnění zakázky, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy a otestování funkčnosti 5 osého obráběcího centra včetně příslušenství.

 • Průzkumný hydrogeologický vrt

  07.5.2021 16:40

  Předmětem zakázky jsou práce na vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu (v projektové dokumentaci označen HP-1), který bude v případě pozitivního výsledku sloužit jako vrtaná studna pro posílení zdrojů podzemní vody veřejného vodovodu pro Obec Písečné. Cílem je zajištění posilujícího zdroje podzemní vody o vydatnosti cca 1,5 l/s. Obci Písečné, IČO: 002 47 227, Písečné čp. 145, 378 72 Písečné bylo MěÚ Dačice vydáno povolení na předmětný vrt rozhodnutím Městského úřadu Dačice, odboru životního prostředí, pod č.j.: DACI/3401/21/OŽP, spisová značka 238-2021/DANE, ze dne 25.02.2021, a to na pozemku p.č. 262/11 (ostatní plocha, jiná plocha) v obci Písečné a k.ú. Písečné u Slavonic, kraj Jihočeský, za podmínek: • průzkumné geologické práce budou provedeny v souladu s projektem hydrogeologického průzkumu, vypracovaného společností ČEVAK a.s. • narušené pozemky a zařízení v cizí správě uvede investor vlastním nákladem do původního stavu • vodoprávnímu úřadu bude oznámeno dokončení průzkumných geologických prací do 5 dnů od jejich ukončení • do 12. měsíců od ukončení geologických průzkumných prací musí být podána žádost o převedení průzkumného díla - samostatného vrtu na vodní dílo

 • ŠAFOV – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV

  07.5.2021 16:17

  Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „ŠAFOV – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV“. Předmětem stavby je výstavba splašková kanalizace v obci Šafov, která bude ukončena mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Kapacita ČOV je 137 EO, maximální týdenní kapacita 200 EO, 8030 m3/rok. Stoková sít je navržena z trub PP hladkých SN 10 a SN 12 DN 250, celková délka stokové sítě gravitační je 2 236 m, délka výtlaku DN 80 činí 213,5 m. Součástí stokové sítě je 1 čerpací stanice o výkonu 5 l/s.

 • Komunitní centrum - místo pro setkávání obyvatel v Novém Poddvorově

  07.5.2021 15:51

 • Autobusové zastávky podél silnice II/369 v obci Jindřichov

  07.5.2021 14:30

  Předmětem veřejné zakázky „Autobusové zastávky podél silnice II/369 v obci Jindřichov" je výstavba nových autobusových zastávek. Zastávka (směr Branná) je řešena jako zálivová zastávka, zastávka (směr Hanušovice) je z prostorových důvodů řešena jako nástupiště v místě průběžného chodníku se stáním autobusu na vozovce. Mezi zastávkami je navržen přechod pro chodce a doplnění chodníkem. Jedná se o trvalou stavbu, sloužící pro chodce. Stavba je v souladu s územním plánem obce Jindřichov. Více viz zadávací dokumentace.

 • Čebín - oprava místní komunikace "Na Véjezdě"

  07.5.2021 14:29

  Oprava místní komunikace.

 • Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – dodávka a montáž vybavení – IT vybavení

  07.5.2021 14:13

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení – IT vybavení (disková pole, zálohovací jednotka, servery a mnoho dalšího) pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy, podrobný soupis prací a dodávek (soupis jednotkových cen).

 • Dostavba, vestavba a přestavba objektu Mikulandská na inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze – dodávka a montáž vybavení – AV technika

  07.5.2021 14:13

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž technologického vybavení – audiovizuální technika pro inovační technologické a výzkumné vzdělávací centrum Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze podle seznamu dodávaných technologií, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy, podrobný soupis prací a dodávek (soupis jednotkových cen).

 • Maskovací a zateplovací soupravy

  07.5.2021 14:03

  Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 16 sad maskovacích a zateplovacích souprav.

 • Snížení energetické náročnosti MŠ Koryčanské Paseky - projektová dokumentace

  07.5.2021 13:45

  Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, a to dle požadovaných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti objektu MŠ, které jsou podrobně vymezeny v příloze č. 1 této Výzvy.