Navigace

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Zavádíme mobilní rozhlas

Naše město zavádí Mobilní Rozhlas!

 

Protikorupční linka

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Jak se Vám líbí webové stránky města?

Celkem hlasů:
124
Hlasování začalo:
21. 5. 2019
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Obsah

Veřejné zakázky

 • Projektová dokumentace na výstavbu objektu 2. stupně ZŠ Strupčice

  01.8.2021 22:01

  Předmětem zakázky je zpracování, projednání a dodání projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a předání platných povolení stavby, spolupráce při zadávání veřejné zakázky na zhotovitele stavby, autorský dozor a poskytnutí licence ke zpracované projektové dokumentaci a jejímu hmotnému zachycení na výstavbu a rekonstrukci objektu ZŠ ve Strupčicích (objekt čp. 29) na pozemku p.č. 59/1 a 444/8 v k.ú. Strupčice vč. veřejného prostranství před budovou a navazující plochy vč. parkovacích míst a příjezdové komunikace pro zásobování a vjezd v souladu se studií zpracovanou architektonickou kanceláří Pavla a Barbory Svobodových z 03/2021 (dále jen „studie“), a za dalších podmínek blíže specifikovaných v přílohách této zadávací dokumentace. Zpracováním se rozumí vyhotovení všech nezbytných dokumentů a inženýrská činnost směřující k vydání všech nezbytných dokladů pro realizaci stavby. Podkladem pro zpracování dokumentace pro vydání společného povolení stavby (DUR + DSP) je výše uvedená studie, která tvoří přílohu výzvy.

 • Naučná stezka

  01.8.2021 13:25

  Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je vybudování naučné stezky a doplnění této stezky mobiliářem, a to za podmínek uvedených v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí uveřejněné výzvy k podání nabídek.

 • Ferrata

  01.8.2021 13:10

  Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je vybudování zajištěné skalní stezky (dále také „stezky“ nebo „ferraty“), a to za podmínek uvedených v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí této výzvy k podání nabídek. Při konstrukci ferraty bude postupováno podle kritérií doporučených DAV (Německý alpský klub) pro výstavbu zajištěných cest, a dle obecných požadavků na bezpečnost.

 • Místní komunikace "Nouzín" Jestřebí

  31.7.2021 16:31

  Vybudování nové místní komunikace

 • „Rekonstrukce objektu Husova 1168/55, Vejprty“

  31.7.2021 08:20

  Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu. Stavba se nachází na p.p.č. 1914, v k.ú. Vejprty. Bude provedena kompletní rekonstrukce stávajícího objektu, vybudování nové přístavby výtahové šachty a nové zpevněné plochy na pozemku. Nad 1.NP a 2.NP budou vytvořeny nové stropy z ocelových válcovaných profilů, trapézového plechu a vrstvy vyztuženého betonu. V 1.PP bude vytvořena nová podlaha z vrstvy štěrku a podkladního betonu, na který bude provedena hydroizolace z asfaltových pásů a dále cementový potěr. Nášlapná vrstva bude tvořena keramickou dlažbou a pochozí stěrkou. Nové vnitřní příčky budou provedeny z keramických a pórobetonových příčkovek, ve 3.NP pak budou použity SDK stěny. Stávající vnitřní omítky budou doplněny VC omítkou a následně budou celé stěny opatřeny stěrkou s výztužnou síťovinou a následně vrstvou štuku. Okna budou osazena nová plastová s tepelně izolačními trojskly, v suterénu s izolačními dvojskly. Vstupní dveře plastové. Vnitřní dveře dřevěné obložkové, v suterénu dveře ocelové do ocelových zárubní. Fasáda objektu bude zateplena tepelnou izolací z desek tuhé minerální vlny a opatřena tenkovrstvou probarvenou omítkou. Střešní plášť objektu bude proveden nový z ocelové falcované krytiny s odolnou povrchovou úpravou. Střecha bude také zateplena tepelnou izolací z minerální vlny mezi krokve a pod ně. Okolo objektu bude vytvořen okapový chodník z betonové dlažby. Na pozemku bude vybudován chodník z betonové zámkové dlažby a část chodníku jako mlatová cesta. Součástí bude dřevěný zahradní altán a venkovní lavičky. Zdrojem tepla Tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu min. 15,3 kW pro teploty AW 7/35oC, komplet včetně venkovní jednotky a vestavěného elektrokotle o výkonu min. 7,5 kW. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace. Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a Závazný vzor smlouvy.

 • Blovice, Hradiště, lokalita za valem

  30.7.2021 22:03

  Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace dopravní a technické infrastruktury pro obsluhu 13 pozemků určených pro výstavbu nízkopodlažního bydlení v RD ve městě Blovice. Součástí plnění jsou stavební objekty: SO 101 - komunikace, SO 301 - splašková kanalizace, SO 302 - dešťová kanalizace, SO 303 - vodovod, SO 401 - veřejné osvětlení a SO 801 - veřejná zeleň. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Václav Hucl, IČ 18255205 (příloha č.2 Zadávací dokumentace).

 • Dodávka technologie chlazení a technických plynů pro společnost Millenium Technologies a.s.

  30.7.2021 21:42

  Předmětem výběrového řízení je dodávka a montáž technologie chlazení a technických plynů pro projekt plazmového zplyňování a vitrifikace sušených kalů z čistíren odpadních vod ve VTP Dubá a její uvedení do provozu.

 • Zateplení obchodního centra Máj v Litvínově II

  30.7.2021 19:00

  Předmětem této veřejné zakázky je stavební rekonstrukce Obchodního centra Máj, Litvínov. Stávající objekt je bez jakéhokoliv zateplení pláště, má jednoduchá okna a v plášti nedostatečně těsnící otvory. Střešní plášť je bez tepelné izolace. Projekt řeší snížení energetické náročnosti vytápění snížením tepelných ztrát pomocí zateplení pláště budovy a střechy, výměnou výplní oken a vstupních dveří za moderní tepelně izolační materiály (dále jen Rekonstrukce 1. a 2. etapa).

 • DOPRAVNÍ TERMINÁL V KAROLINCE

  30.7.2021 18:29

  Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací týkajících se stavebních úprav prostor u železniční zastávky, při nichž má být vystaven objekt nového dopravního terminálu s navazující parkovou plochou, parkovištěm veřejným osvětlením a dalšími prvky upřesněnými projektovou dokumentací, včetně provedení všech činností nezbytně souvisejících. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky, včetně podrobností nezbytných pro zpracování nabídky, jsou vymezeny ZD a přílohami.

 • Úspory energie pro výrobní a skladovací areál OXXO PIPE v Proseči n. N.

  30.7.2021 17:48

  Předmětem tohoto výběrového řízení je rekonstrukce výrobních a administrativních objektů firmy OXXO PIPE s.r.o. v provozovně Prosečská č. p. 189, 468 04 Jablonec nad Nisou, parc. č. 436, 435/2.

 • Obnova hřbitovní zdi v obci Písková Lhota u Poděbrad

  30.7.2021 17:30

  Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce hřbitovní zdi v délce 178 metrů a o výšce 2 m, jež bude zahrnovat následující stavební práce: • likvidaci náletových porostů, srovnání terénu v místech výškového navýšení, • otlučení nesoudržných omítek + likvidace suti na skládce, statické zpevnění trhliny ve zdivu • očištění ploch zdi před zahájením provádění nových vrstev, • vyspravení prasklin, vyplnění dutin (s použitím výztužní sítě - perlinky), • doplnění tvaru hlavic sloupků, doplnění klempířských prvků, • provedení nových omítek (jádra), • přeštukování = sjednocení podkladu + penetrace, • provedení finálního povrchu silikonovým nátěrem (paropropustným).

 • Rekonstrukce víceúčelového hřiště Kněždub za Základní školou Kněždub.

  30.7.2021 16:00

  Předmětem projektu je rekonstrukce povrchu víceúčelového hřiště za Základní školou Kněždub, ve vlastnictví obce Kněždub.

 • Stavební úpravy a prodloužení přístupové komunikace a nové řady splaškové kanalizace a vodovodu Libeň

  30.7.2021 15:55

  Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy a prodloužení místní komunikace zpřístupňující stávající RD a pozemky určené k zástavbě rodinnými domy, včetně odvodnění a prodloužení veřejného osvětlení, dále prodloužení vodovodu a kanalizace. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Projektová dokumentace zpracovaná Inženýrské a stavební práce s.r.o., U Kaštanu 4/1217, 169 00, Praha 6 - Ing. Jaroslav Frána, Ing. Miloš Fiala).

 • Mikroskop Třeboň

  30.7.2021 14:51

  Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého přístroje – Laboratorní invertovaný mikroskop s fluorescencí. Dodavatel předloží jednu nabídku zahrnující dodání, uvedení do provozu a předvedení zařízení v místě dodání a zaškolení zaměstnanců zadavatele pro plné uživatelské užívání zařízení.

 • Práce v obecních lesích

  30.7.2021 14:46

  Práce v obecních lesích spočívající v těžbě, přibližování a vyvážení dříví.